Taloyhtiöpihan monimuotoisuuden lisääminen

Kestävä rakentaminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja luontokadon torjunta ovat yhä enemmän keskiössä, kun yhteinen tilannekuvamme ilmastokriisin haasteista kasvaa. Taloyhtiöissä asukkaat ja hallitukset miettivät, miten yhteispihan hoidossa tai uudistamisessa pitäisi toimia, jotta pihan vaikutus elonkirjoon olisi myönteisempi kuin aiemmin. Yhä useammin taloyhtiöiden hallitukset ovat kiinnostuneita tarkastelemaan ekologisia vaihtoehtoja, kun mietitään pihan hoito-ohjelmaa tai suunnitellaan piharemonttia.

Paljon voidaan tehdä ilman kalliita remonttejakin. Katso vinkit helposti toteutettavista toimista

Tiivis rakentaminen – tiiviit pihat

Haasteita tuovat aiempaa tiiviimmän rakentamisen ja maan alaisten rakenteiden, esimerkiksi hulevesien käsittelyn vaatimukset. Pieniltä tonteilta itse rakennusten lisäksi kulkureitit, pysäköinti ja muut välttämättömät toiminnot haukkaavat leijonanosan maa-alasta ja saattaa olla, että tontin koko puusto on jouduttu kaatamaan rakentamisen alta. Kestää vuosia, ennen kuin lehti- ja havupuut ovat kasvaneet suuriksi. Ei siis ole yhdentekevää, miten käytettävissä olevan alueen istutukset suunnitellaan ja pinnoitteet valitaan.

Huoli ilmastonmuutoksesta saa myös taloyhtiöiden osakkaat miettimään, mitä yhtiössä voidaan tehdä monimuotoisuuden vaalimiseksi. Aina ei tarvita suuria ja kalliita piharemontteja, vaan voidaan edetä askel askeleelta luontoa vaalivaan suuntaan. Yksi piha ei ole merkityksetön, kun se yhdistyy lukemattomien muiden pihojen ketjuun.

Muuntuvat eli dynaamiset istutukset

Luonnon hyvinvointia lisäävän pihasuunnittelun tärkeitä elementtejä ovat dynaamiset eli muuntuvat istutukset. Dynaamisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kasviyhdyskuntien sallitaan muokkautua luonnonvalinnan mukaisesti. Ero perinteiseen puutarhasuunnitteluun on siinä, että vältetään saman kasvin laajoja istutusalueita ja niiden tilalla suositaan sekaistutuksia. Käytetään paljon eri sukujen eri lajisia kasveja. Monilajinen kasvillisuus kykenee vastustamaan tautien tai tuholaisten hyökkäyksiä huomattavasti paremmin kuin vähälajiset massaistutukset.

Kasvillisuuden vaivat ovat usein lajikohtaisia. Kun istutuksessa on runsaasti eri kasvisukuja ja -lajeja, koko ryhmä ei tuhoudu, jos tauti tai tuholainen iskee tai jos kasvuolot, esimerkiksi kuivuus tai märkyys, vaihtelevat.

Sekaistutukset vaativat hieman totuttelua, sillä niiden estetiikka on uudenlaista ja rennompaa. Istutusten runkona on, aivan kuten ennenkin, puut, pensaat ja köynnökset. Istutuksissa eri korkuisten perennojen, sipulikasvien ja heinien merkitys kasvaa. Jos tontille mahtuu, suureksi kasvavia puita istutetaan tuomaan pitkäikäistä rakennetta tontille.


Kasvit valitaan niin, että ne kaikki viihtyvät kasvupaikan oloissa ja juurruttuaan selviävät ilman suurempaa hoitoa. Jos perennoista ja muista ruohovartisista jokin laji ei menesty, sen annetaan kadota. Muut lajit täyttävät pian aukkopaikat eikä uusintaistutuksia tarvita. Dynaamisessa istutuksessa hyväksytään luonnon oma muutos ja se on jopa tavoitteena. Taloyhtiöpihoilla dynaamiset istutukset tuovat hoitokustannuksiin merkittävää säästöä pitkällä aikavälillä.

Elonkirjoa lisäävää toimintaa

Monilajiset istutukset ja niiden juuristot hoitavat maaperää. Mitä enemmän eri lajisten kasvien juuria, sitä enemmän hyviä maabakteereita ja erilaisia pieneliöitä maassa elää. Kun erilaiset organismit sienirihmastoista hyönteisiin ja lieroista maan bakteerikantaan voivat hyvin, maaperä voi hyvin ja kasvien juuret voivat hyvin. Syntyy positiivinen kierre.

Kasvit tuovat suojaa ja luovat elinympäristöjä pienimmille hyönteisille, pikkunisäkkäille ja linnuille. Suuret puut voivat olla tuhansien hyönteisten koti ja suojapaikka. Ne houkuttelevat perässään lintuja, jotka syöttävät puutarhan tuhohyönteisiä poikasilleen. Hyvän kierre kasvaa ja luonto itse lisää luontoa. Lajikatoa vastustavassa pihassa ihminenkin viihtyy, joten myös asukkaat hyötyvät ekologisuuden suosimisesta.

Kesy – kestävä ympäristörakentaminen

Kesy on viheralan yhteinen toimintamalli, jonka avulla pyritään suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään ympäristöä niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittoja luonnolle. Taloyhtiön piharatkaisut voidaan tehdä näiden periaatteiden mukaan. Silloin otetaan huomioon

  • vesiolot, esimerkiksi hulevesien käsittely jo tontilla maaperän ja kasvillisuuden kautta
  • kasvillisuuden monilajisuus, eri kokoiset ja mahdollisuuksien mukaan eri ikäiset kasvit
  • materiaalien valinta, esimerkiksi läpäiseviä pintoja, joiden kautta vesi pääsee imeytymään maaperään
  • ympäristön suojelu, esimerkiksi kasvillisuuden vaikutus ilmanlaatuun
  • ihmisten terveys, hyvinvointi ja viihtyminen.

Ennakointi kannattaa

Ennusteiden mukaan tulvat tulevat lisääntymään. Ennakoiva taloyhtiön hallitus ottaa kasvavan hulevesien imeyttämisen ja valunnan viivyttämisen tarpeen huomioon, jos pihaa aiotaan jostakin syystä uudistaa. Kaupunkitulvia voidaan merkittävästi ehkäistä, kun sadevesiä vähennetään, imeytetään ja hidastetaan jo tontilla. Tulvien aiheuttamia vaurioita torjutaan jo etukäteen hyödyntämällä läpäiseviä rakenteita ja vettä tehokkaasti käyttävää ja suodattavaa kasvillisuutta.

Sadevesiä voidaan hidastaa ja imeyttää tontilla hulevesipainanteen avulla. Se suunnitellaan tontin koon ja muotojen mukaan ja mitoitetaan sopivaksi. Yhdistettynä sopivaan kasvillisuuteen siitä tulee sadepuutarhaksi kutsuttu, kaunis visuaalinen elementti sekä kuivina että märkinä kausina.

Hyvin suunniteltu hulevesipainanne on kaunis kuivanakin.
Tontin matalin kohta kerää jo luontaisestikin valumavesiä. Sen voi yhdistää kauniisti pihan toimintoihin.

Yleensä piharemonttiin ryhdytään, jos pihan rakenteet ovat kuluneet, toimintoja halutaan uudistaa tai kasvillisuus kaipaa kohentamista. Mutta joskus pihaa joudutaan kaivamaan muiden remonttien, kuten linjasaneerauksen takia. Muu remontti onkin oiva hetki tarkastella kriittisesti myös piha-aluetta ja sen toimintoja, tulevaisuuden tarpeet jo huomioiden.

Olipa syy pihan korjauksiin mikä tahansa, kustannuksia pitkällä tähtäimellä yleensä hillitsee, jos yhdellä kertaa voidaan toteuttaa useampia tavoitteita. Ennakoiva suunnittelu vähentää myös kalliita hätäkorjauksia. Taloyhtiön hallituksen suunnitelmissa tukena on kestävän ympäristörakentamisen hallitseva pihasuunnittelija, joka näkee kustannustehokkaat ja järkevät tavat ratkaista erilaiset nykypihojen pulmat. 

Anna ammattilaisen auttaa. Tutustu palveluun.